Spojení mezi alkoholem a depresí

Spojení mezi alkoholem a depresí

Úvod

Alkohol a deprese jsou dva převládající a složité problémy, které mají významný dopad na jednotlivce i společnost jako celek. Pochopení souvislosti mezi užíváním alkoholu a depresí je zásadní pro zdravotníky, politiky a širokou veřejnost. Tento článek se ponoří do složitého vztahu mezi alkoholem a depresí a zkoumá různé způsoby, jak se vzájemně ovlivňují, ovlivňují se a ovlivňují jednotlivce.

Alkohol a jeho účinky

Alkohol je celosvětově jednou z nejrozšířenějších psychoaktivních látek. Běžně se konzumuje ve formě nápojů, jako je pivo, víno a lihoviny. Alkohol ovlivňuje centrální nervový systém, což vede ke změně chování, nálady a kognice. Zatímco mírná konzumace alkoholu není nutně škodlivá a může mít dokonce určité zdravotní výhody, nadměrné a chronické užívání alkoholu může vést k nesčetným fyzickým a psychickým problémům.

Účinky konzumace alkoholu

 1. Krátkodobé účinky: Když jedinec požije alkohol, může zaznamenat okamžité účinky, jako je euforie, relaxace a snížené zábrany. Tyto účinky jsou způsobeny vlivem alkoholu na neurotransmitery v mozku, zejména kyselinu gama-aminomáselnou (GABA) a dopamin.

 2. Dlouhodobé účinky: Dlouhodobá a nadměrná konzumace alkoholu může vést k řadě zdravotních problémů, včetně onemocnění jater, kardiovaskulárních problémů a neurologického poškození. Kromě toho může mít chronické užívání alkoholu hluboké psychologické účinky, včetně rozvoje nebo exacerbace poruch duševního zdraví, jako je deprese.

porucha užívání alkoholu (AUD)

Alcohol Use Disorder (AUD) je klinická diagnóza používaná k popisu problematické konzumace alkoholu, která vede k významnému utrpení nebo narušení každodenního života. Zahrnuje spektrum závažnosti, od mírné po těžkou, a je charakterizována kritérii, jako je tolerance, abstinenční příznaky a neúspěšné pokusy omezit nebo kontrolovat užívání alkoholu.

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)

Deprese: Přehled

Deprese je vážný a vysilující stav duševního zdraví, který postihuje miliony lidí na celém světě. Je charakterizován trvalými pocity smutku, beznaděje a ztráty zájmu nebo potěšení z činností. Deprese může zasahovat do každodenního fungování a výrazně snížit kvalitu života jedince.

Příznaky deprese

 1. Depresivní nálada: Jedinci s depresí často zažívají všudypřítomný pocit smutku nebo prázdnoty, který trvá většinu dne, téměř každý den.

 2. Ztráta zájmu nebo potěšení: Anhedonie, neschopnost prožívat potěšení z činností, které byly kdysi příjemné, je charakteristickým příznakem deprese.

 3. Změny chuti k jídlu a hmotnosti: Deprese může vést ke změnám chuti k jídlu, což vede k nárůstu nebo ztrátě hmotnosti.

 4. Poruchy spánku: Nespavost nebo hypersomnie (nadměrný spánek) je běžná u jedinců s depresí.

 5. Únava a nízká energie: Lidé s depresí často uvádějí, že se cítí neustále unavení a postrádají energii na každodenní aktivity.

 6. Pocity bezcennosti nebo viny: Nadměrná vina nebo pocity bezcennosti jsou běžné emoční příznaky deprese.

 7. Potíže se soustředěním: Deprese může zhoršit kognitivní funkce, což ztěžuje soustředění a rozhodování.

Příčiny deprese

Deprese je multifaktoriální stav s různými faktory přispívajícími, včetně:

 • Biologické faktory: Předpokládá se, že nerovnováha v neurotransmiterech, jako je serotonin a noradrenalin, hraje roli v depresi.

 • Genetické faktory: Existují důkazy, které naznačují, že deprese se může vyskytovat v rodinách, což naznačuje genetickou složku.

 • Environmentální faktory: Stresující životní události, traumata a chronický stres mohou vyvolat nebo zhoršit depresi.

Národní institut duševního zdraví (NIMH)

Složitá souhra mezi alkoholem a depresí

Pochopení vztahu mezi alkoholem a depresí je pro zdravotníky zásadní, protože má důležité důsledky pro diagnostiku, léčbu a prevenci. Tato část zkoumá složitou souhru mezi těmito dvěma faktory.

Hypotéza samoléčby

Jednou z převládajících teorií o souvislosti mezi alkoholem a depresí je hypotéza samoléčby. Tato hypotéza předpokládá, že jedinci s depresí se mohou obrátit na alkohol jako prostředek ke zmírnění své emoční bolesti a úzkosti. Mohou používat alkohol, aby dočasně unikli svým depresivním symptomům, protože může poskytnout krátkodobý pocit úlevy a euforie.

Úleva, kterou alkohol nabízí, je však často krátkodobá a iluzorní. V průběhu času může chronické užívání alkoholu zhoršit příznaky deprese a vést k začarovanému kruhu zvýšené konzumace alkoholu a zhoršování deprese.

Národní institut pro zneužívání alkoholu a alkoholismus (NIAAA) – Hypotéza samoléčby

Biologické mechanismy

Alkohol a deprese také sdílejí některé společné biologické mechanismy, které přispívají k jejich interakci.

 1. Nerovnováha neurotransmiterů: Alkohol i deprese ovlivňují neurotransmiterové systémy v mozku. Alkohol zpočátku zvyšuje uvolňování dopaminu, což vede k pocitům potěšení, ale chronické užívání alkoholu může narušit rovnováhu neurotransmiterů, což přispívá k depresivním symptomům.

 2. Osa hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA): Chronická konzumace alkoholu může narušit regulaci osy HPA, která se podílí na stresové reakci těla. Tato dysregulace může vést ke zvýšeným hladinám stresového hormonu, potenciálně ke zhoršení symptomů deprese.

 3. Neurozánět: Nové výzkumy naznačují, že alkohol i deprese jsou spojeny s neurozáněty, které mohou hrát roli ve vývoji a přetrvávání symptomů deprese.

Národní centrum pro biotechnologické informace (NCBI) – Neuroinflammation a deprese

Deprese vyvolaná alkoholem

Zatímco alkohol se často používá k vypořádání se s již existující depresí, může také vyvolat depresi u jedinců, kteří dříve tento stav neměli. K tomuto jevu, známému jako alkoholem vyvolaná deprese, dochází v důsledku dopadu alkoholu na mozek a tělo.

Deprese vyvolaná alkoholem se může projevit jako přetrvávající špatná nálada, pocity beznaděje a další depresivní příznaky. Jde o komplexní souhru mezi přímými účinky alkoholu na chemii mozku a psychologickými a sociálními důsledky zneužívání alkoholu.

Psychiatrické časy – deprese při poruše užívání alkoholu

Rizikové faktory pro společný výskyt

Některé faktory zvyšují pravděpodobnost souběžného výskytu poruchy užívání alkoholu a deprese. Mezi tyto rizikové faktory patří:

 • Genetická predispozice: Jedinci s rodinnou anamnézou alkoholismu i deprese mohou být vystaveni vyššímu riziku souběžných poruch.

 • Stres v raném věku: Trauma z dětství nebo nepříznivé zážitky mohou zvýšit riziko rozvoje deprese i poruchy užívání alkoholu později v životě.

 • Sociální izolace: Nedostatek sociální podpory a pocity izolace mohou přispět k oběma podmínkám.

 • Pohlaví: Některé studie to naznačují

  pohlaví hraje roli ve společném výskytu poruchy užívání alkoholu a deprese. Ženy mohou být například náchylnější k tlumivým účinkům alkoholu, a proto mohou častěji pociťovat depresivní příznaky v důsledku nesprávného užívání alkoholu.

 • Chronický stres: Vysoká úroveň chronického stresu, jako je ten, který zažíváte na pracovišti nebo kvůli finančním potížím, může zvýšit riziko deprese i problematického užívání alkoholu.

Duální diagnostika

Když je u jednotlivce diagnostikována jak porucha užívání alkoholu, tak deprese, označuje se to jako duální diagnóza nebo souběžně se vyskytující poruchy. Případy duální diagnózy jsou poměrně běžné a řešení obou stavů současně je klíčové pro účinnou léčbu a zotavení.

Duální diagnóza často představuje jedinečné problémy v léčbě. Příznaky deprese mohou pro jednotlivce ztížit zapojení do programů léčby alkoholu a užitek z nich. Naopak pokračující užívání alkoholu může interferovat s účinností antidepresiv a psychoterapie deprese.

Integrované léčebné přístupy, které řeší jak poruchu užívání alkoholu, tak depresi, jsou obvykle nejúspěšnější. Tyto přístupy mohou zahrnovat:

 • Léky: Některým jedincům mohou být předepsána antidepresiva ke zvládnutí příznaků deprese. Poskytovatelé zdravotní péče však musí pečlivě zvážit možné interakce mezi antidepresivy a alkoholem.

 • Psychoterapie: Kognitivně-behaviorální terapie (CBT), dialekticko-behaviorální terapie (DBT) a další terapie založené na důkazech mohou být účinné při léčbě deprese i poruchy užívání alkoholu. Tyto terapie pomáhají jednotlivcům rozvíjet dovednosti a strategie zvládání, aby zvládli chutě a depresivní symptomy.

 • Podpůrné skupiny: Účast v podpůrných skupinách, jako jsou Anonymní alkoholici (AA) nebo Anonymní duální zotavení (DRA), může jednotlivcům poskytnout pocit komunity a porozumění od vrstevníků, kteří čelí podobným problémům.

 • Změny životního stylu: Podpora zdravějšího životního stylu, včetně pravidelného cvičení, vyvážené výživy a technik snižování stresu, může být prospěšná při zvládání obou stavů.

Zneužívání návykových látek a správa služeb duševního zdraví (SAMHSA) – duální diagnóza

Prevence a včasná intervence

Prevence současného výskytu poruchy užívání alkoholu a deprese zahrnuje řešení rizikových faktorů a podporu ochranných faktorů. Některé strategie zahrnují:

 • Vzdělávání: Poskytování informací a vzdělávání o rizicích nadměrné konzumace alkoholu a příznacích deprese může jednotlivcům pomoci vyhledat pomoc dříve.

 • Zvládání stresu: Výuka jednotlivců zdravým způsobům, jak zvládat stres, například prostřednictvím všímavosti a relaxačních technik, může snížit pravděpodobnost přechodu k alkoholu jako mechanismu zvládání.

 • Rodina a sociální podpora: Budování silných sítí sociální podpory může jednotlivcům pomoci překonat obtížné časy a snížit riziko obou stavů.

 • Programy včasné intervence: Identifikace a řešení poruch spojených s užíváním alkoholu a deprese v jejich raných stádiích může zabránit rozvoji závažnějších a chronických forem těchto poruch.

 • Screening a hodnocení: Poskytovatelé zdravotní péče by měli rutinně provádět screening jak na poruchu užívání alkoholu, tak na depresi, zejména u jedinců s vyšším rizikem.

Národní centrum pro biotechnologické informace (NCBI) – Prevence souběžných poruch

Léčebné výzvy a úvahy

Léčba jedinců se souběžnou poruchou užívání alkoholu a depresí vyžaduje komplexní a přizpůsobený přístup. Zdravotníci musí zvážit několik faktorů, včetně:

 • Závažnost obou stavů: Závažnost poruchy užívání alkoholu a deprese se může mezi jednotlivci značně lišit. Léčebné plány by měly být přizpůsobeny na základě specifických potřeb a problémů každého člověka.

 • Bezpečnost: Bezpečnost je prvořadým zájmem, zvláště když je zneužívání alkoholu závažné. Pro zajištění bezpečnosti jedince během léčby může být nezbytná detoxikace a abstinenční léčba.

 • Interakce s léky: Poskytovatelé zdravotní péče musí pečlivě vyhodnotit potenciální interakce mezi léky používanými k léčbě deprese a léky používanými k léčbě poruchy spojené s užíváním alkoholu.

 • Prevence relapsu: Strategie prevence relapsu jsou zásadní, protože jedinci se souběžně se vyskytujícími poruchami mohou být náchylnější k relapsu. Identifikace spouštěčů a rozvoj dovedností zvládání jsou kritickými aspekty prevence relapsu.

 • Kontinuita péče: Léčba by neměla končit ústupem akutních příznaků. Kontinuální péče, včetně průběžné terapie a podpory, je zásadní pro udržení zotavení a prevenci relapsu.

Dopad na kvalitu života

Současný výskyt poruchy užívání alkoholu a deprese může významně ovlivnit kvalitu života jednotlivce. Může to vést k:

 • Narušené vztahy: Zneužívání alkoholu a depresivní příznaky mohou narušit vztahy s rodinou a přáteli.

 • Profesní a vzdělávací výzvy: Obě podmínky mohou bránit schopnosti jednotlivce podávat dobré výkony v práci nebo ve škole.

 • Problémy s fyzickým zdravím: Chronické zneužívání alkoholu může vést k vážným fyzickým zdravotním problémům, které znásobují problémy, které představuje deprese.

 • Právní a finanční důsledky: Mohou nastat právní problémy a finanční potíže související s alkoholem, které zhoršují stres a emocionální zátěž jednotlivců.

Národní centrum pro biotechnologické informace (NCBI) – Současný výskyt poruchy užívání alkoholu a deprese

Závěr

Vztah mezi užíváním alkoholu a depresí je složitý, mnohostranný a obousměrný. Alkohol sice může některým poskytnout dočasnou úlevu od příznaků deprese, ale často depresi z dlouhodobého hlediska zhoršuje. Naopak jedinci s depresí se mohou obrátit na alkohol jako na mechanismus zvládání, což vede ke škodlivému cyklu.

Rozpoznání příznaků a rizikových faktorů pro souběžně se vyskytující poruchu užívání alkoholu a depresi je zásadní pro včasnou intervenci a účinnou léčbu. Integrované přístupy, které řeší oba stavy současně, nabízejí nejlepší šanci na uzdravení a zlepšení kvality života.

Je nezbytné, aby jednotlivci, kteří se potýkají s těmito problémy, stejně jako jejich blízcí, vyhledali pomoc zdravotnických pracovníků a podpůrných sítí. Pochopením souvislosti mezi alkoholem a depresí a implementací strategií založených na důkazech můžeme pracovat na snížení zátěže těchto stavů na jednotlivce i společnost jako celek.

Pro více informací navštivte https://alkotox-website.com

Contents